Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin działalności Rady Rodziców

§1

 1. Celem Rady Rodziców jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu wspomaganie uczniów, rodziców, nauczycieli i instytucję szkoły.
 2. Członkowie Rady Rodziców i rad oddziałowych pełnią swoje funkcje społecznie.

§2

 1. Rady oddziałowe składają się z co najmniej dwóch osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i skarbnika.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do rady oddziałowej przysługuje każdemu z rodziców obecnych na zebraniu.
 3. Członkowie rady oddziałowej wybierają swojego przedstawiciela do Rady Rodziców.
  1. Jeżeli wybrany przedstawiciel nie może wziąć udziału w zebraniu Rady Rodziców przewodniczący rady oddziałowej może na nie delegować inną osobę.
 4. Członkowie rad oddziałowych niewywiązujący się z nałożonych obowiązków mogą być odwoływani na zebraniu oddziałowym rodziców.
  1. Wniosek o odwołanie może przedstawić każdy z rodziców.
  2. Głosowanie nad odwołaniem odbywa się w sposób jawny. Decyduje zwykła większość głosów.
 5. Na miejsca rezygnujących lub odwołanych członków wybierani są nowi członkowie.
 6. Rada Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym prezydium rady w składzie: przewodniczący i zastępca przewodniczącego.

§3

 1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się na wniosek jej członków, członków rad oddziałowych, rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku.
  1. W zebraniach mogą uczestniczyć także rodzice uczniów, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły.
  2. Termin zebrania powinien być podany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Po uzyskaniu zgody wszystkich członków Rady termin ten może zostać skrócony.
 2. W zebraniach Rady musi uczestniczyć jej przewodniczący lub zastępca.
 3. Zebrania są protokołowane.
 4. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
  1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków, w głosowaniu jawnym.
  2. Decyzje w sprawach organizacyjnych, niezwiązanych z wydatkowaniem środków finansowych, mogą być zatwierdzane poprzez aklamację i wpisanie do protokołu zebrania.
 5. Wnioski oraz projekty uchwał kierować do Rady Rodziców mogą wszyscy rodzice uczniów szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły, dyrekcja szkoły oraz samorząd uczniowski składając je na ręce przewodniczącego lub jego zastępcy.
 6. Dokumentacja może być prowadzona w formie elektronicznej.
 7. Zebrania Rady Rodziców mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  1. Głosowania w trakcie tak prowadzonych zebrań odbywają się poprzez bezsporne zajęcie stanowiska przez przedstawicieli rad oddziałowych i przekazanie go do wiadomości uczestnikom zebrania – w szczególności poprzez komunikat „Głosuję ZA/PRZECIW przyjęciu uchwały dotyczącej ……”.
  2. Protokół uznaje się za przyjęty po zatwierdzeniu przez wszystkich uczestników lub uznaje się go za przyjęty jeżeli w ciągu 7 dni nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw.

§4

 1. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady Rodziców a przede wszystkim:
  1. Współpraca z dyrekcją szkoły.
  2. Opracowanie planu działalności i ogólnego planu wydatków na dany rok szkolny.
  3. Kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą.
  4. Przekazywanie uchwał, opinii i wniosków Rady Rodziców dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej.
  5. Reprezentowanie Rady Rodziców.
  6. Prowadzenie dokumentacji związanej z pracami i posiedzeniami rady.
  7. Prowadzenie strony internetowej, dokumentującej bieżącą działalność rady.
  8. Przygotowanie sprawozdania z pracy Rady Rodziców oraz przekazanie go wraz z wnioskami nowej Radzie.
 2. Przewodniczący może wyznaczyć do prowadzenia poszczególnych zadań wybrane przez siebie osoby spośród członków rady. Na mocy uchwały realizacja zadań może zostać powierzona osobom spoza rady.

§5

 1. Rada Rodziców gromadzi środki pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
 2. Środki pieniężne gromadzone są na rachunku bankowym. Środki w gotówce będące w dyspozycji Rady, winny być wpłacane bez zbędnej zwłoki na konto bankowe Rady.
 3. Rada Rodziców wybiera co najmniej dwie osoby upoważnione do dysponowania środkami finansowymi w drodze uchwały. Osoby te są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności materialnej (załącznik nr 1) za powierzone środki. Odmowa podpisania oświadczenia unieważnia wybór danej osoby.
 4. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się na podstawie wniosków zgłoszonych Radzie Rodziców.
  1. Wnioski takie podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Radę Rodziców w formie uchwały.
  2. Wydatkowanie środków może odbywać się wyłącznie na cele zatwierdzone uchwałą Rady Rodziców.
 5. Jeżeli w uchwale nie zostanie postanowione inaczej, podstawą wypłaty jest dokument sprzedaży bezspornie opisujący przedmiotowy wydatek i kwotę.
 6. Wypłaty należy wykonywać w formie przelewu bankowego.

§6

 1. Rada Rodziców przeznacza część środków finansowych pozostających w jej dyspozycji do wykorzystania przez samorząd uczniowski.
 2. Wysokość środków do wykorzystania przez samorząd uczniowski w danym roku szkolnym ustalana jest w drodze uchwały w terminie do 31 października.
 3. Samorząd uczniowski opracowuje regulamin zgłaszania i wyboru projektów do realizacji w danym roku szkolnym.
  1. Regulamin musi umożliwiać wszystkim uczniom szkoły zgłaszanie projektów i udział w podejmowaniu decyzji o wyborze realizowanych projektów.
  2. Wyłonienie projektów do realizacji i ich przedstawienie Radzie Rodziców musi nastąpić do 10 grudnia.
  3. Rada Rodziców w terminie dwóch tygodni zatwierdza projekty do realizacji.
  4. Realizacja projektów powinna zakończyć się do 30 maja.
  5. Projekty muszą być zgodne z par. 1 pkt 1 regulaminu Rady Rodziców.
  6. Projekty winny być realizowane zgodnie z wybraną metodologią zarządzania projektami.
  7. Projekty mogą być w części lub w całości realizowane ze środków finansowych pozyskanych przez samorząd uczniowski z innych źródeł.
 4. O ile nie zostanie uchwalone inaczej niewykorzystane do 30 maja środki powracają do dyspozycji Rady Rodziców.

§7

 1. Co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego, w tym raz na koniec kadencji, przewodniczący oraz dwóch innych członków rady rodziców dokonuje sprawdzenia dokumentacji Rady.
 2. Każdy z rodziców uczniów szkoły ma prawo do zapoznania się z dokumentacją rady, zgłaszania uwag i wnioskowania we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Rady Rodziców.

Katowice, 19 października 2018 r.