Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 13/18-19

Uchwała nr 13/18-19 z 30 listopada 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności uchwala co następuje:

Sfinansować ze środków Rady Rodziców zakup materiałów plastycznych w kwocie 215,45 zł.

Powyższe wydatki będą rozliczone po przekazaniu prezydium rady dokumentów potwierdzających przedmiotowe wydatki. Zwrot środków nastąpi ze środków Rady w gotówce.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierza dyrekcji szkoły – w zakresie merytorycznym oraz skarbnikowi w zakresie wypłaty środków.