Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 2/18-19

UCHWAŁA NR 2/18-19 z 14 września 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności oraz art. 84, pkt 2.1 ustawy prawo oświatowe

akceptuje program profilaktyczno-wychowawczy szkoły.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.