Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 6/18-19

UCHWAŁA NR 6/18-19 z 4 października 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności uchwala co następuje:

  1. Sfinansować ze środków Rady Rodziców zakup sadzonek i środków pielęgnacji roślin do wykorzystania podczas uroczystości z okazji Dnia Drzewa w maksymalnej kwocie 150 zł.
  2. Sfinansować ze środków Rady Rodziców zakup baterii do szkolnego sprzętu elektronicznego w maksymalnej kwocie 150 zł.
  3. Sfinansowanie zakupu arkuszy próbnych matur – koszt według przedstawionego rachunku.
  4. Sfinansować ze środków Rady Rodziców zakup biletów dla nauczycieli dojeżdżających do uczniów objętych indywidualnym programem nauczania w maksymalnej kwocie 600 zł.

Powyższe wydatki będą rozliczone po przekazaniu prezydium rady dokumentów potwierdzających przedmiotowe wydatki. Zwrot środków nastąpi przelewem bankowym (w uzasadnionych wypadkach może zostać wypłacona gotówka). Na odwrocie rachunku lub dołączonym wniosku należy wskazać beneficjenta oraz numer rachunku na który ma zostać dokonany zwrot.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierza dyrekcji szkoły – w zakresie merytorycznym oraz skarbnikowi w zakresie wypłaty środków.