Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 9/18-19

UCHWAŁA NR 9/18-19 z 19 października 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności uchwala co następuje:

Ustala się wysokość środków przekazywanych na mocy paragrafu 9 regulaminu rady do dyspozycji samorządu uczniowskiego na kwotę 2000 zł.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się dyrekcji szkoły.